Informācija par pasūtījumiem

Noteikumi

inams.lv lietošanas noteikumi

1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.inams.lv turpmāk – iNams.lv , lietošanas kārtību.
1.2. SIA Erti Retail, reģistrācijas Nr. 40203142423, juridiskā adrese: Rīga., Jūrkalnes iela 15, LV-1046, turpmāk – SIA Erti Retail, nodrošina iNams.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.
1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas iNams.lv vai izmanto citus iNams.lv pakalpojumus.
1.4. Ja Lietotājs iegādājas iNams.lv piedāvātās preces, šie Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.
1.5. Ja Lietotājs iegādājas preces iNams.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar šiem Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Lietotājs piekrītot Lietošanas noteikumiem, apstiprina, ka tam ir tiesības iegādāties preces interneta veikalā iNams.lv atbilstoši šiem Lietošanas noteikumiem.
1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt iNams.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, SIA Erti Retail ir tiesības ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam iNams.lv.
1.7. SIA Erti Retail patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties iNams.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.
1.8. SIA Erti Retail patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2. Personas datu aizsardzība
2.1. Ar pasūtījuma noformēšanu vietnē iNams.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Veicot pirkumu, Lietotājam ir jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.
2.2. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, SIA Erti Retail nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.
2.3. Reģistrējoties iNams.lv Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus iNams.lv. Ja reģistrācija datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to SIA Erti Retail izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti iNams.lv sadaļā – Atbalsts.
2.4. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.
2.5. SIA Erti Retail garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.
2.6. SIA Erti Retail apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot SIA Erti Retail partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.
2.7. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.

3. Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana
3.1. Preces pirkuma līgums starp SIA Erti Retail un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos 4. punktā norādītā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.
3.2. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti iNams.lv datu bāzē.
3.3. SIA Erti Retail piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.
3.4. Ja iNams.lv neizdodas piegādāt un sazināties ar Lietotāju 7 (septiņu) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas un apmaksas, pasūtījums tiek atcelts, SIA Erti Retail atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta. Gadījumā, ja saskaņā ar Lietošanas noteikumu 5.4. punktu piegāde Lietotājam bija bezmaksas, pasūtījuma atcelšanas gadījumā, SIA Erti Retail ir tiesīgs ieturēt no Lietotājam atmaksājamas naudas maksu par piegādi apmērā, kas norādīts Lietošanas noteikumu 4. punktā.
3.5. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ SIA Erti Retail nevar nodrošināt interneta veikalā iNams.lv iegādātās preces piegādi, SIA Erti Retail apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, SIA Erti Retail atmaksā Lietotājam samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā.

4. Preču cenas un samaksas kārtība
4.1. Preču cenas interneta veikalā iNams.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.
4.2. Lietotājs maksā par precēm, šādos veidos:
4.2.1. izmantojot internetbankas “Paypal” pakalpojumus (pasūtot preci);
4.2.2. ar Visa un/vai Mastercard kredītkarti (pasūtot preci).

5. Preču piegāde
5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.
5.2. Preces Lietotājam var piegādāt SIA Erti Retail vai viņa pilnvarots pārstāvis.
5.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera, uzrādot personas apliecinošo dokumentu.
5.4 Piegādes maksa Latvijā ir sākot no 3,90 EUR (trīs euro un 90 euro centiem).
5.5. SIA Erti Retail darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais piegādes laiks 2-10 (divas līdz desmit) darba dienas.
5.6. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti. SIA Erti Retail meģina sazināties ar Lietotāju un informēt viņu, ka preces 14 (cetrpadsmit) darba dienu laikā var saņemt SIA Erti Retail pēc adreses: Jūrkalnes iela 15, Rīgā no pulksten 9:00 līdz 18:00. Gadījumā, ja Lietotājs patstāvīgi neizņem preces SIA Erti Retail norādītajā termiņā un neinformē par citām piegādes iespejām, pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā SIA Erti Retail atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta. Gadījumā, ja saskaņā ar Lietošanas noteikumu 5.4. punktu piegāde Lietotājam bija bezmaksas, pasūtījuma atcelšanas gadījumā, SIA Erti Retail ir tiesīgs ieturēt no Lietotājam atmaksājamas naudas maksu par piegādi apmērā, kas norādīts Lietošanas noteikumos.
5.8. Pēc preču saņemšanas Lietotājs pārbauda preču atbilstību pasūtītajam un paraksta pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, ko preču piegādes brīdī SIA Erti Retail pārstāvis uzrāda. Parakstot pavadzīmi vai citu nodošanas/pieņemšanas dokumentu, Lietotājs apliecina, ka preces ir nodotas labā stāvoklī. Visos gadījumos, kad kurjers piegādā preci Lietotājam, ja preces iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citādi bojāts no ārpuses, Lietotājam sūtījuma saņemšanas apstiprinājumā jānorāda (jāuzraksta komentārs), vai jāuzraksta atsevišķs akts par šādiem defektiem. Lietotājam tas jādara kurjera klātbūtnē. SIA Erti Retail neatbild par tādam preču nepilnībām, kas bija acīmredzamas piegādes brīdī, bet netika norādītas preču piegādes apstiprinājumā.

6. Preču kvalitāte
6.1. Visu iNams.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces.
6.2. iNams.lv precēm tiek piemērots uz iepākojuma norādīts derīguma termiņš.
6.3. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai SIA Erti Retail veic vienu no šādām darbībām:
1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;
2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;
3) attiecīgi samazina preces cenu;
4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.
6.4. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt SIA Erti Retail bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada SIA Erti Retail izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.3.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).
6.5. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai SIA Erti Retail attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, SIA Erti Retail var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.
6.6. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai iNams.lv atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.
6.7. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumus Lietotājs var izteikt iNams.lv gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu SIA Erti Retail uz adresi Jūrkalnes iela 15, Rīga. Pēc iebildumu izvērtēšanas SIA Erti Retail sniedz Lietotājam atbildi.

7. Atteikuma tiesības un preču atgriešana
7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7. sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības uz visām pasūtītām precēm vai to daļu. Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 14 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot SIA Erti Retail iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
7.2. Par iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu tiek uzskatīts Lietotāja nosūtīts pa pastu uz adresi Jūrkalnes iela 15, Rīga, rakstveida paziņojums, kurā norādīts atgriešanas objekts, pasūtījuma numurs un Lietotāja e-pasts. Iesniedzot iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, obligāti janorāda Lietotāja bankas konta numurs, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par preču pirkumu samaksāto naudas summu. Lietotājs var arī elektroniski pieprasīt SIA Erti Retail atteikuma veidlapas paraugu, nosūtot pieprasījumu uz SIA Erti Retail e-pastu.
7.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (14 dienas), ja Lietotājs iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta SIA Erti Retail pirms atteikuma tiesību termiņa beigām, kā arī Lietotājs nosūta preci atpakaļ SIA Erti Retail uz adresi: Jūrkalnes iela 15, Rīgā bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanu.
7.4. SIA Erti Retail apņemas bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu un atgrieztās preces saņemšanas, atmaksāt Lietotājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā par preču piegādi samaksātos piegādes izdevumus. Atmaksājamo naudas summu SIA Erti Retail pārskaita uz bankas kontu, no kura tas saņēma samaksu par precēm. Ja Lietotājs preču apmaksai bija izmantojis citu maksājuma veidu, SIA Erti Retail atmaksā naudas summu, pārskaitot to uz Lietotāja atteikuma veidlapā norādīto bankas kontu. Pircējam netiek atgrieztas izmaksas par preču piegādi un preču atgriešanu uz SIA Erti Retail biroju.
7.5. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav SIA Erti Retail piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, SIA Erti Retail nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.
7.6. SIA Erti Retail patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad SIA Erti Retail būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci.
7.7. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, Lietotājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.
7.8. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:
7.8.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;
7.8.2. prece nedrīkst būt bojāta;
7.8.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);
7.8.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.
7.9. SIA Erti Retail ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu, par ko SIA Erti Retail rakstiski uz pieprasījumā norādīto e-pastu paziņo Lietotājam. Šajā gadījumā Creativa E-commerce nesūta preci atpakaļ Lietotājam, bet Lietotājs var izņemt preci pēc adreses: Jūrkalnes iela 15, Rīga.
7.10. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, SIA Erti Retail ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotāja par preci samaksāto naudu.

8. Informācijas apmaiņa
8.1. SIA Erti Retail sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti iNams.lv sadaļā – Atbalsts.

9. Atbildība
9.1. SIA Erti Retail ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs pircējs rīkojas pretēji šajos Lietošanas noteikumos norādītajai iNams.lv lietošanas kārtībai.
9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.
9.3. SIA Erti Retail nav atbildīgs par iNams.lv veikala attēlos redzamo nebūtisko preces krāsu, formu vai citu parametru neatbilstību faktiskajām preču īpašībām.
9.4. SIA Erti Retail nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus SIA Erti Retail saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā SIA Erti Retail centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10. Citi noteikumi
10.1. Attiecības starp Lietotāju un SIA Erti Retail regulē šie Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.
10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar SIA Erti Retail klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

11. Sūdzību un ārpustiesas strīdu izskatīšanas kārtība.
11.1. Sūdzību par preču pieejamību vai kvalitāti lūdzam iesniegt rakstistveidā, nosūtot uz pasta adresi Jūrkalnes iela 15, Rīgā.
11.2. Sūdzība tiks izskatīta 15 darba dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas, atbildi nosūtot uz sūdzībā norādīto saziņas adresi.
11.3. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet, Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot SIA Erti Retail rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risināšanu, norādot:
– vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju;
– iesnieguma iesniegšanas datumu;
– strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu.
11.4. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:
– www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
– www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Personas datu aizsardzība

Ar pasūtījuma noformēšanu vietnē inams.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Veicot pirkumu, Lietotājam ir jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts.

Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par reģistrācijas veidlapā norādīto datu pareizību. Ja Lietotājs reģistrācijas formā norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, erti.shop nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju.

Reģistrējoties inams.lv Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību. Lietotājs apņemas uzglabāt un nenodot trešajām personām savus reģistrācijas datus inams.lv. Ja reģistrācija datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to inams.lv izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti inams.lv sadaļā – Atbalsts.

Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

inams.lv garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

inams.lv apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot inams.lv partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus.

Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai identificētu personas identitāti.

ATTEIKUMA TIESĪBAS
1. Atteikuma tiesības ir pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no pasūtījuma, nemaksājot līgumsodu, procentus vai zaudējuma atlīdzību.

2. Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņu skaita no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci vai preces (preču) daļu.

3. Par atteikuma tiesību izmantošanu patērētājs paziņo iNams.lv, sūtot e-pastu ar preču atgriešanas formu uz [email protected]

Atteikuma nosūtīšana iNams.lv ir noteikta 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas.

4. Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, kā arī par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.

5. Patērētāja pienākums ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas nogādāt preci iNams.lv  (ja prece ir saņemta). iNams.lv pienākums ir nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no patērētāja rakstveida atteikuma saņemšanas dienas, atmaksāt patērētājam to naudas summu, kura par preci samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. iNams.lv ir tiesīga neatmaksāt patērētājam tā samaksāto naudas summu par preci, kamēr patērētājs nav nogādājis preci vai iNams.lv saņemot preci konstatē, ka tā ir lietota vai nav tādā stāvoklī un izskatā, kādā tā tika piegādāta, oriģinālā iepakojumā ar visiem oriģināliem dokumentiem (ja tādi tika pievienoti). Patērētājs ir atbildīgs par bojājumiem precei, kas radušies preces atpakaļatdošanas laikā.

Patērētājs zaudē atteikuma tiesības, ja tas nav paziņojis par atteikumu 14 dienu termiņā no preces saņemšanas dienas.

6. Šajā sadaļā minētais neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

PRECES ATPAKAĻATDOŠANAS TIESĪBAS

1. Patērētāja tiesības ir pārkāptas, ja:

1.1. iegādājoties preci, nav ievērota patērētāja izvēles brīvība un viņa izteiktā griba (pasūtītājs ir saņēmis citu preci, nekā pasūtījis);

1.2. nav nodrošināta iespēja saņemt vispusīgu un pilnīgu informāciju par preci vai tās cenu;

1.3. patērētājam pārdota nedroša vai līguma noteikumiem neatbilstoša prece.

2. Patērētājam nav pienākums pieņemt preci, ja tā ir piegādāta patērētājam neizdarot pasūtījumu.

3. Prece neatbilst līguma noteikumiem, ja:

3.1. tā neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;

3.2. tā nav derīga mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;

3.3. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā iNams.lv uzrādījis;

3.4. par to sniegta maldinoša, nepatiesa informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam;

3.5. tā ir bojāta (prece ir izkļuvusi no tai paredzētā iepakojuma, produkta iekšējais vai ārējais iepakojums ir acīmredzami bojāts).

4. Patērētājs, kuram pārdota vai nodota lietošanā līguma noteikumiem neatbilstoša prece, ir tiesīgs, 14 dienu laikā, pieprasīt iNams.lv, nosūtot e-pastuuz [email protected] preču atgriešanas formu, lai iNams.lv veic vienu no šādām darbībām:

4.1. samazina preces cenu;

4.2. novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;

4.3. apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

4.4. atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

5. Prece apmaināma vai tās neatbilstība līguma noteikumiem novēršama bez atlīdzības (tajā skaitā bez preces nosūtīšanas un citu izmaksu atlīdzināšanas) un saprātīgā termiņā, neradot neērtības patērētājam.

6. Ja preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas izmantot preci, patērētājs nevar prasīt, lai iNams.lv atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

7. Ja iNams.lv nevar izpildīt līgumu tādēļ, ka pasūtītās preces nav pieejamas, viņš par to informē patērētāju un atmaksā patērētājam visu veikto iemaksu ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad iNams.lv saņēmusi patērētāja pasūtījumu.

Preces drīkst atgriezt vai apmainīt 14 dienu laikā no preces saņemšanas brīža.
Precei ir jābūt oriģinālā iepakojumā. Pieņemam tikai jaunas un neizmantotas preces. Visas šāda tipa atgriešanas ir iepriekš jāsaskaņo ar mums. Rakstot uz [email protected]

Pie katra sūtījuma, vienmēr tiek pievienots arī atrgriešanas dokuments, lai atvieglotu atgriešanu.
> Ielieciet preci vai preces vienā iepakojumā;
> Vadoties pēc precēm kuras vēlaties atgriezt, aizpildiet atgriešanas dokumentu;
> Uzlīmējiet atgriešanas uzlīmi;
> Ievietojiet sūtījumu Jums tuvākajā pakomātā vai nododiet kurjeram.

Ja gadījumā esat nozaudējis atgriešanas dokumentu, tad varat lejupielādēt to, nospiežot šeit.

Mēs varam mainīt tikai tos pasūtījumus, kuri vēl nav nosūtīti atlasei.

Tiklīdz jūsu pasūtījums ir statusā “gatavojas nosūtīšanai”, “nosūtīšana” vai “piegādāts”, mēs nevaram pieņemt pasūtījuma labojumus.

Lai veiktu izmaiņas pasūtījumā, lūdzu, sazinieties ar atbalsta dienestu. [email protected]

  • Izvēlies preces
  • Pievieno pirkuma grozam
  • Dodies uz pasūtījuma noformēšanu
  • Izvēlies saņemšanas vietu
  • Izvēlies apmaksas metodi
  • Saņem preces